دردودل... يه دنيا دلم گرفته؟؟؟

(منو رها کن از این فکر تنهایی..)

علت بی خوابی ام..

را..

چگونه..

بگویم..

وقتی.. یاد.. تو.. از.. سقف.. اتاقم.. چکه.. میکند…

[ یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ] [ 20:9 ] [ شی وا.ش ] [ ]

مـــات شــدم از رفـتنت …

هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود !

ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود …

کـه دیگــر نـیست…

[ یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ] [ 20:8 ] [ شی وا.ش ] [ ]

[ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ] [ 18:7 ] [ شی وا.ش ] [ ]

بیزارم از این جمله:
" باید فلان ساعت بروم."
جمله ای که پس از هر سلام می گویی.

باید زود بروم
گاوها را ندوشیده ام؛
به گوساله ها یونجه نداده ام؛
به جلسه شرکت نمی رسم؛
کسی نیست تا گندم ها را درو کند.
از پرواز پاریس جا می مانم.
من نباشم،
چه کسی اسب ها را قشو کند؟
باید خبری از بورس لندن بگیرم.
و بعد بزغاله هارا به چرا ببرم.

تو می ترسی.
در ساعتی که نباید،
طلسمت شکسته شود.
وبی اراده بگویی:دوستم داری...

_______________________________
مجموعه «اگر تا هفت بشماری»
نیلوفر لاری‌پور

[ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ] [ 18:3 ] [ شی وا.ش ] [ ]

[ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 ] [ 19:37 ] [ شی وا.ش ] [ ]

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خــاک “ بلنــد می شــود …

امــا …

اینجــا بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

[ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 ] [ 19:36 ] [ شی وا.ش ] [ ]

لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

قــاب گــرفتمــــ

بــ ــه صـورتـم آویختــم !

حــالا بـا خیــال راحــت

هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ

” بغـــض ” مـیکنمــــ …

[ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 ] [ 19:36 ] [ شی وا.ش ] [ ]

انصـــاف نبـــود …

رفــتنت با خــودت بـاشــد ،

فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …

[ سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 ] [ 19:35 ] [ شی وا.ش ] [ ]

گفت: تو دختر قشنگی هستی. با شعوری 
این جور مقدمه را خوب می شناختم. خوبی ها را به تو می گفتند تا خوبتر ها را از تو دریغ کنند 

فریبا وفی | رویای تبت 

[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 ] [ 18:33 ] [ شی وا.ش ] [ ]

فت : چرا همه اش دنبال معنای دیگری هستی. این یک دوستی ساده است.
آب دهانم را قورت دادم. 
دوستی یک زن و مرد هیچ وقت ساده نیست. 
فریبا وفی | رویای تبت

[ پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 ] [ 18:33 ] [ شی وا.ش ] [ ]